New Release ~ Kissing A Writer ~ by ~ Shani Haim

                ♦ ♦ ♦                         𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙖𝙩 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩. 𝙏𝙝𝙖𝙩’𝙨 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙉𝙤𝙖𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙄 𝙝𝙖𝙙.   𝘖𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘺 𝘪𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘪𝘴. 𝘏𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘐’𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵. 𝘖𝘯𝘭𝘺 𝘐 𝘥𝘪𝘥𝘯’𝘵.   …

Read moreNew Release ~ Kissing A Writer ~ by ~ Shani Haim

New Release ~ The Benefits of Love ~ by ~ Shani Haim

♦ ♦ ♦  𝙇𝙖𝙪𝙧𝙖 𝘔𝘺 𝘸𝘦𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘱𝘩𝘺 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘮𝘦.  𝘐’𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘪𝘵 𝘢𝘭𝘭—𝘯𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘦𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦𝘳𝘴, 𝘯𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘴. 𝘐𝘵’𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘮𝘦.  𝘉𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘐 𝘤𝘢𝘭𝘭 𝘡𝘢𝘤𝘩.  𝘡𝘢𝘤𝘩, 𝘮𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘭𝘰𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘵𝘴.  𝘡𝘢𝘤𝘩 𝘸𝘩𝘰’𝘥 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘢 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴𝘩𝘪𝘱. 𝘚𝘢𝘮𝘦 𝘢𝘴 𝘮𝘦.  𝘖𝘳 𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘴𝘵 …

Read moreNew Release ~ The Benefits of Love ~ by ~ Shani Haim