New Release ~ Flame & Shield ~ by ~ S.J. Barnett

              ♦ ♦ ♦                         𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳’𝘴 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘪𝘨𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦—𝘵𝘳𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘤𝘢𝘱𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘰𝘯𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘳𝘢𝘨 𝘩𝘪𝘮 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘧𝘭𝘦𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦. 𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺’𝘳𝘦 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘮𝘢𝘳𝘦𝘴. 𝘈𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘴𝘵, 𝘵𝘩𝘢𝘵’𝘴 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴 …

Read moreNew Release ~ Flame & Shield ~ by ~ S.J. Barnett